Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Merhaba de!

  En Popüler Bölgeler

  Şimdi Keşfet

  Sık Sorulan Sorular

  Gerekli Belgeler
  • Taşınmaza ait tapu senedi yoksa taşınmazın ada, parsel numarasını belirtir belge,
  • Satıcı ve alıcıların kimlikleri,
  • Satıcı ve alıcının iki adet, son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları.

  İşlemin Mali Yönü
  • Her yıl artırılan emlâk vergisi değerinden az olmamak üzere ve yeniden değerleme oranı da eklenerek beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı binde 16,5 oranında tapu harcı,
  • Taşınmazın satıcı tarafından varsa veraset ve intikal vergisi,
  • Döner sermaye işletmesinde belirlenen tarifeye göre ücret ve eğitime katkı payı.

  Emlak Beyannamesi ve Vergisi
  Emlak vergi beyannamesi, her dört yılda bir genel beyan döneminde mükelleflerin bağlı bulundukları ilgili belediyelere verilir. Beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen bina arazi vergisi birinci taksiti beyan edilen aylarda (mart, nisan, mayıs ayları içinde), ikinci taksiti de kasım ayında olmak üzere iki taksitte ödenir.

  Arsa hisseli ise alınan hissenin, ortak mülkiyete tabi arsa üzerinde tespitini yapmak mümkün değildir. Parselasyon planı yapılmış ise parselin kroki üzerinde noter tarafından tasdik edilmesi suretiyle hangi kişiye satıldığının belirlenmesi yapılabilir.

  Arsanın tapusunun olup olmadığına hisseli ya da müstakil tapulu olup olmadığına bakılır. Arsanın ait olduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak olan arsanın tapu kayıtlarında ipotek, haciz ya da kısıtlayıcı bir durum olup olmadığı kontrol edilir. Arsanın ait olduğu ilçe/belde varsa büyükşehir belediyesinden alınacak olan arsanın pafta, ada, parsel numaraları belirtilerek planlardaki durumu ve bölgenin jeolojik yapısı öğrenilir. Bilgiler tamamlanınca tapudan satış gerçekleşir. Noterden yapılan satışlar tapuda geçerli değildir.

  Belediyeye başvuru için;

  Tapu sahibinin nüfus cüzdanı, tapu sahibinin adresi, tapu sahibinin telefon numarası, tapu fotokopisi.

  Ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve nitelik değişmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz. Derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar ruhsata tabi değildir.

  Belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu, mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapı ruhsatı verilir.

  Hisseli tapu, bir gayrimenkuldeki ortakların sayısını ve hisse oranlarını gösteren tapudur. Müstakil (bağımsız) tapu, bir tek kişiye ait olan ve sınırları, yeri kadastro paftalarda belirtilen ortakları olmayan tapudur. Gayrimenkul alımlarında bu tapu tercih edilmelidir.

  Feshin haklı nedenleri varsa kiralayan feshi kabul etmek zorundadır.

  Haklı nedenler; kanal proje hatası, binanın çok nemli olması veya ısınamaması gibi evin içerisinde oturulmasını engelleyecek nedenler olarak özetlenebilir.

   

   / 

  Select menu by going to Admin > Appearance > Menus

  Sign in

  Send Message

  My favorites